เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี

การเตรียมเนื้อหาสำหรับแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ เพราะเนื้อหาเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านทราบถึงจุดประสงค์ว่าเราทำเว็บไซต์เพื่ออะไร  ต้องการนำเสนอสินค้า บริการ หรือข้อมูลด้านใดเป็นสำคัญ เป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ชม และนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการองค์กรของคุณในที่สุด  โดยมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่ไม่ยาก  ดังนี้ค่ะ

 

 

"เริ่มต้นทำเว็บไซต์ ด้วยการเตรียมข้อมูลสินค้าและบริการ"

1. ประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.1. ข้อมูลตัวอักษร เช่น เนื้อหาข่าว รายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำมาใส่รายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ อาจพิมพ์ข้อมูลตัวอักษรเก็บไว้ในโปรแกรม Notepad , Microsoft  Word เป็นต้น 

ตัวอย่างการแสดงผลการเตรียมข้อมูลสินค้าในโปรแกรม Notepad

 

1.2. รูปภาพประกอบ  ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูป กล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน การสแกนจากรูปถ่ายที่เป็นกระดาษ หรือการสร้างรูปภาพจากโปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ  โดยระบบรองรับรูปภาพตามคุณสมบัติต่อไปนี้ค่ะ

     - เป็นไฟล์ภาพนามสกุล (Type) :  .jpeg/ .gif/ .png 

     - ตั้งชื่อภาพเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยและสัญลักษณ์อักรขระพิเศษ

     - ควรย่อภาพให้มีขนาดไม่เกิน (File Size) 500 KB ยิ่งไฟล์ภาพมีขนาดเล็กเท่าไร ก็จะช่วยให้หน้าเว็บไซต์แสดงผลได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะ

 

ตัวอย่างการแสดงผลการเตรียมรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ (รูปภาพชื่อ FruitMilky2 นามสกุล .jpg  มีความกว้างและสูง (Dimension) 300x300 Pixels  มีขนาดไฟล์ 41 KB )

 

ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับย่อและตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย  (Freeware)

Pixresizer
pixresizer logo

PhotoScape
PhotoScape logo
Picasa
 picasa logo
ใช้ในการย่อรูปภาพ  สามารถย่อขนาด
รูปภาพได้ทีละหลายๆรูปพร้อมกันค่ะ

 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ใส่กรอบ
เอฟเฟคต่าง ๆ อย่างง่าย

 เป็นฟรีโปรแกรมจาก Google ช่วยจัดระเบียบเกี่ยวกับไฟล์รูป แก้ไข ตกแต่งรูปภาพ

 

1.3. ไฟล์เอกสารประกอบ ที่ต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกดาวน์โหลดไปอ่านหรือใช้งานต่อได้  เช่น แบบฟอร์มใบสมัคร, โบรชัวร์  เป็นต้น  โดยระบบรองรับไฟล์ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

     - เป็นไฟล์นามสกุล  .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .txt, .zip, .rar, .mp3 และ .wma

     - ตั้งชื่อไฟล์ด้วยภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษ

     - ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อการอัพโหลด 1 ไฟล์ค่ะ

 

2. จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่

เมื่อทราบถึงคุณสมบัติของข้อมูลที่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปรองรับแล้ว ต่อมาคือการวางแผนจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงจุดประสงค์หลักว่า "เราจัดทำเว็บไซต์เพื่ออะไร" เช่น เพื่อนำเสนอขายสินค้า, เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร, เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น  โดยแนะนำให้จำแนกข้อมูลออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ๆ (อาจร่างแบบคร่าว ๆ ในกระดาษก่อน) ดังนี้ค่ะ
 

2.1. กลุ่มบทความ  คือ กลุ่มของข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์  เช่น 

     - กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอบทความข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

     - กลุ่มบทความสาระความรู้ นำเสนอเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์กับผู้อ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเว็บไซต์

     - กลุ่มบทความข้อมูลสินค้า  ที่ใช้บทความช่วยนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในเว็บไซต์  ลูกค้าสามารถอ่านเป็นความรู้เพิ่มเติม  ช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

 

2.2. กลุ่มสินค้า สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบตะกร้าสินค้า เตรียมข้อมูลของสินค้าที่ต้องการขาย และให้ลูกค้าสามารถคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง ในการแยกกลุ่มสินค้า  อาจใช้หลักการแยกกลุ่ม เช่น แยกตามชนิดของสินค้า แยกตามลักษณะการใช้งาน แยกตามการจัดโปรโมชั่น  เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าในการเข้าชมสินค้าบนหน้าเว็บไซต์เป็นหลัก 

นอกจากนี้  คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าได้หลายลำดับชั้น คือ เมื่อมีการสร้างหมวดหมู่หลักของสินค้าแล้ว  ภายในยังสามารถแยกหมวดหมู่ย่อย ๆ ตามคุณสมบัติเพิ่มเติมของสินค้าได้อีก  เช่น  เว็บไซต์จำหน่ายเบอเกอรี่ จำหน่ายขนมเค้ก คุ้กกี้ และขนมไทย ซึ่งหมวดหลักขนมเค้ก สามารถแบ่งหมวดย่อยๆเป็น เค้กผลไม้ เค้กช็อกโกแลต เค้กการ์ตูน เค้กแต่งงาน  เป็นต้น  (สามารถสร้างหมวดหมู่ย่อยได้ถึง 5 ลำดับชั้น)

 

2.3. ข้อมูลอื่น ๆ คือ ข้อมูลนอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น ที่ไม่จำเป็นต้องจัดรวมอยู่ในกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ หรือมีเนื้อหาที่จบเรื่องได้ภายในหน้าเดียว  เช่น่ รายละเอียดบทนำที่ใช้แจ้งข้อความต้อนรับผู้อ่านสู่เว็บไซต์  ประวัติองค์กร  ข้อมูลติดต่อเรา  หากเป็นเว็บไซต์ขายสินค้า อาจมีข้อมูล วิธีการสั่งซื้อสินค้า  วิธีการชำระเงิน เพิ่มเติม เป็นต้น  

 

ตัวอย่างโครงร่าง การจัดเตรียมหมวดหมู่ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ขายเบเกอรี่ 

จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์ : ขายขนมเค้ก คุ้กกี้ ขนมไทยต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์
กลุ่มสินค้า

: ขนมเค้ก จะมีเค้กหมวดหมู่ต่าง ๆ ประกอบด้วย เค้กผลไม้, เค้กช็อกโกแลต, เค้กรูปภาพ PhotoCake, เค้กการ์ตูน, เค้กแต่งงาน  เค้กวันเกิด

คุ้กกี้ 
ขนมไทย
กลุ่มบทความ : ข่าวประกาศ (สำหรับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางร้าน) และรวมเคล็ดลับน่ารู้ (แนะนำบทความสาระความรู้ที่เกี่ยวกับขนม)
ข้อมูลอื่น ๆ : ประวัติความเป็นมาของร้าน
  วิธีการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
  วิธีการชำระเงิน
  ข้อมูลติดต่อเรา  

 

หลังจากที่จัดข้อมูลทั้งตัวอักษร รูปภาพ รวมถึงไฟล์เอกสารตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปได้เลยค่ะ

 
VelaEasy Tips

เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy
แนะนำขนาดรูปภาพสำหรับใส่ในเว็บไซต์ VelaEasy
วิธีใส่รูปภาพในเนื้อหาของเว็บไซต์
วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลด
วิธีสร้างลิงก์ให้กับข้อความและรูปภาพ
เทคนิคการจัดการเมนูด้านบนที่สวยและดี
จัดการข้อมูลเมนูด้านข้างอย่างไรดี?
เลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
4 วิธี เคลียร์เนื้อหายาวๆ ในเว็บไซต์ ให้น่าอ่าน
5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
5 สิ่งที่ต้องมี บนโฮมเพจเว็บไซต์
เทคนิคการสร้างลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือ Anchor
แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy
วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในระบบ VelaEasy
วิธีแสดงผล VDO ในเว็บไซต์ VelaEasy
แนะนำโปรแกรมตกแต่งและใส่กรอบรูปภาพฟรี! ใช้ง่าย นำไปแต่งเว็บให้โดดเด่นได้เลย
ใช้ระบบ Chat บนหน้าเว็บไซต์ ช่วยถามตอบทุกข้อสงสัย พร้อมเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากกว่า
โชว์เส้นทาง สร้างแผนที่บนเว็บไซต์ง่ายๆ ใช้ Google Map
Google Verification (วิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับทาง Google)
วิธีการสร้างและยืนยัน Sitemap ของเว็บไซต์ระบบ VelaEasy กับทาง Google
วิธีติดตั้งโค้ด Google Analytics ในระบบ VelaEasy
ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
สร้างฐานลูกค้าออนไลน์อย่างง่ายแต่มั่นคง ด้วยระบบสมาชิก
เทคนิคสร้างลิงก์และปุ่มโทรบนเว็บไซต์ เพื่อการติดต่อที่ง่าย แค่คลิก แล้วโทร
วิธีเพิ่มลิงก์ Add LINE และปุ่ม LINE it! บนหน้าเว็บไซต์ ช่วยผู้ชมแชทง่าย แชร์ข้อมูลได้สะดวก
เทคนิคแสดงผลแบนเนอร์กิจกรรม ด้วยรูปภาพที่คุณออกแบบเอง
วิธีการแก้ปัญหา hotmail ไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน article